Heat stress

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojnícc

Tepelný stres u kráv má za následok aktiváciu systémovej imunity

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojnícc

Tepelný stres u kráv má za následok aktiváciu systémovej imunity

Tepelný stres u dojníc sa môže objaviť aj v miernom podnebí

O tepelnom strese u dojníc sa často predpokladá, že sa vyskytuje iba v suchých alebo tropických oblastiach sveta. Je to mylná predstava. Dojnice v oblastiach s miernejším podnebím, ako je Európa a pobrežné oblasti Latinskej Ameriky a Severnej Ameriky, môžu tiež zažiť tepelný stres v najhorúcejších a najvlhších obdobiach roka66. Kravy sú známe tým, že sa stávajú odolnejšie voči tepelnému stresu, ak sú mu vystavené pravidelne a na dlhšie obdobie. To by mohlo znamenať, že ak sú kravy v miernom podnebí vystavené podmienkam tepelného stresu iba obmedzenú dobu, môžu mať problém prispôsobiť sa v porovnaní s kravami žijúcimi v tropických podmienkach72,73,74.

Dojnice sa snažia udržať svoju telesnú teplotu na 38 - 39 °C (100 - 102 °F). V porovnaní s monogastrickými druhmi produkujú dojnice veľké množstvo tepla pochádzajúceho z metabolických procesov. Termoneutrálna zóna dojníc závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu, v porovnaní s inými druhmi je však nízka. Bežným spôsobom, ako vyčísliť riziko tepelného stresu, je teplotno-vlhkostný index (THI, viď Obrázok 1).

Tento graf je založený na údajoch z Arizony, kde je prah tepelného stresu u dojníc na hodnote 72 THI. V miernom podnebí môže byť tento prah až 60 78. Toto je dôkazom toho, že aj v krajinách s miernym podnebím sa môžu objaviť u dobytka obdobia s tepelným stresom.

teplota vlhkosť index

Obrázok 1. Vzťah medzi teplotou, vlhkosťou a THI. Keď THI prekročí hodnotu 72, kravy začnú pociťovať tepelný stres a ovplyvní sa aj reprodukcia. Keď THI presiahne hodnotu 78, produkcia mlieka výrazne klesne. Keď THI stúpne nad hodnotu 82, nastanú veľmi výrazné straty v produkcii mlieka, kravy vykazujú známky silného stresu a môžu v konečnom dôsledku uhynúť.

Prečo tepelný stres u dojníc spôsobuje straty na produkcii?

Obrázok 2. Zmeny v dojivosti pasúcich sa prvôstok súvisiace s THI

Dojnice sa ochladzujú znížením príjmu sušiny (čím sa zníži produkcia tepla fermentáciou v bachore), presmerovaním krvi z ich orgánov do kože a zvýšenou evaporáciou potením a rýchlym dýchaním („dychčanie“). Má to niekoľko následkov:

 • Zníženie DMI znižuje príjem živín potrebných na produkciu mlieka
 • Obmedzenie prietoku krvi v črevách má negatívny vplyv na neporušenosť črevnej steny, čo má za následok vznik syndrómu zvýšenej priepustnosti čreva69
 • V dôsledku zrýchleného dýchania sa znižuje hladina CO2 v krvi a zvyšuje sa jej pH, čo má za následok vznik respiračnej alkalózy. Krava na zníženie svojej pH vylúči HCO3- do svojho moču. To má za následok zníženie pufračnej kapacity bachora, čím sa zvyšuje riziko vzniku bachorovej acidózy. Tento efekt sa zhoršuje slintaním a následnou stratou slín

Syndróm „deravého čreva“ a bachorová acidóza vedú k aktivácii systémovej imunity a zápalu, čo má negatívny vplyv na produkciu mlieka. Znížený prísun živín do vemena má za následok ďalšie zníženie produkcie mlieka74 (viď Obrázok 2).

Používanie kalkulačky zisku HealthyLife na zlepšenie ziskovosti vašej farmy

Kalkulačku zisku HealthyLife možno použiť na výpočet vplyvu zníženia veku pri prvom otelení, zvýšenia produkcie mlieka za laktáciu alebo zníženia miery nedobrovoľného vyraďovania jalovíc a kráv na celoživotný denný výnos a ziskovosť mliečnych fariem.

Budete prekvapení, čo všetko sa dá dosiahnuť!

Prejsť na kalkulačku

Tepelný stres u dojníc má tiež negatívny vplyv na reprodukciu kráv

Tepelný stres u dojníc má negatívny vplyv na reprodukciu kráv68 z niekoľkých dôvodov:

 • Aktivácia systémovej imunity znižuje plodnosť
 • Zvýšená telesná teplota v dôsledku tepelného stresu má negatívny vplyv na kvalitu oocytov, embryonálny rast, sekréciu gonadotropínov, ovariálnu steroidogenézu rastu folikul, vývoj žltého telieska a na reakcie endometria maternice67
 • Dojnice v tepelnom strese neprejavujú známky ruje kvôli apatii, čím chcú obmedziť svoju aktivitu na úplné minimum

Aké sú príznaky tepelného stresu u dojníc?

Dojnica v tepelnom strese. Zviera rýchlo dýcha („dychčanie“), slintá a v dôsledku tepelného stresu vyteká mlieko

Klinické príznaky tepelného stresu sú:

 • Dýchavičnosť
 • Slintanie
 • Vytekanie mlieka
 • Pokles produkcie mlieka
 • Státie na jednom mieste po dlhú dobu

Vypočítajte Váš zisk!
Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulátoru

Vypočítajte si svoj zisk!
Zistite ako bude mať trvalo udržateľný chov dojníc za následok vyššiu ziskovosť Vašej farmy.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo sa vytvára aj zdravý príjem.

Vypočítajte si svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomáhajú zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulačke

Aké sú následky tepelného stresu u dojníc?

Okrem poklesu produkcie mlieka a zhoršenia reprodukcie, tepelný stres u dojníc má množstvo ďalších negatívnych účinkov. Zvyšuje riziko vzniku mastitídy80 - pokiaľ sa všetky kravy v stáde zoskupia v tienistých oblastiach terénu, pôda sa čoskoro stane rozmočenou a kontaminovanou patogénmi, čo zvyšuje riziko vzniku environmentálnej mastitídy. Podobný efekt je možné vidieť u ustajneného mliekového dobytka, pokiaľ sa zhromažďuje a leží na nevhodných miestach.

Vzniká tiež vyššie percento krívajúcich jedincov, pretože zvýšenie THI má za následok predĺženie času státia a skrátenie času na odpočinok75 (viď Obrázok 3)

Tepelný stres vedie k zvýšeniu mortality76. Nakoniec, u suchostojných kráv má tepelný stres za následok nižšiu hmotnosť teliat po otelení a zníženú dojivosť v nasledujúcej laktácii70,79.

Obrázok 3. Vplyv tepelného stresu vyjadreného ako THI na percento laktujúcich kráv, ktoré uprednostňujú státie v ustajnení oproti ležaniu.

Je dôležité čo najskôr rozoznať príznaky tepelného stresu u dojníc

Zaistite, aby bol všetkým zvieratám k dispozícii dostatočný tieň. Ak nie je dostatok miesta pre všetky zvieratá, dominantnejšie kravy v skupine obsadia všetok priestor v tieni a zvieratá na nízkych priečkach v hierarchii budú nepretržite vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Produkčné parametre sa už môžu zmeniť skôr, ako sa prejavia akékoľvek klinické príznaky tepelného stresu. Obvykle trvá 24 - 48 hodín, kým tepelný stres spôsobí pokles produkcie mlieka. Zloženie mlieka sa mení v skoršom štádiu, a preto môže byť lepším ukazovateľom pre včasnú diagnostiku tepelného stresu66.

Zvládnutie tepelného stresu u dojníc vyžaduje holistický prístup 66,70

 • Použitie ventilátorov na chladenie zvierat, s alebo bez chladenia vzduchu prídavkom vody
 • Vlhčenie kráv postrekovačmi
 • Spotreba vody sa zvyšuje o 1,2 kg/deň pri zvýšení teploty prostredia o 1 °C77, preto by v ohradách alebo na pastvinách malo byť k dispozícii dostatok vodných zdrojov, na zabezpečenie napojenia všetkých kráv, hoci aj naraz
 • Chladenie pitnej vody na 10 °C
 • Zabezpečenie tieňa s prístupom pre všetky kravy
 • Optimalizujte kvalitu podložia, aby ste znížili riziko vzniku krívania, pokiaľ kravy stoja dlhšie časové obdobie
 • Načasovanie kŕmenia - podávajte čerstvé krmivo v chladnejších častiach dňa
 • Reformulácia výživy v prospech glukogénnej energie
 • Chladenie pri kŕmnom stole
 • Podávanie kŕmnych aditív, ktoré normalizujú pH bachora a znižujú aktiváciu systémovej imunity71
 • Zníženie rizika vzniku črevnej acidózy prebiotikami

V ideálnom prípade by mal byť program prevencie tepelného stresu realizovaný približne tri týždne predtým, než začne pôsobiť na kravy tepelný stres, aby tie mali dostatok času na prispôsobenie sa zmenám.

Získajte viac informácií o holistickom prístupe k zvládaniu tepelného stresu

Tepelný stres u dojníc môže viesť k aktivácii systémovej imunity. Je mylné myslieť si, že tepelný stres dojníc sa vyskytuje len v suchých alebo tropických oblastiach sveta. Dojnice v oblastiach s miernejším podnebím môžu tiež zažívať tepelný stres počas najteplejších a najvlhších období roka. Tepelný stres môže mať niekoľko dôsledkov, ktoré spôsobujú značné straty produkcie.

####Zaregistrujte sa len raz a stiahnite si všetko, čo potrebujete
Získajte prístup k celej našej dokumentácii o protokoloch HealthyLife, trvalo udržateľnom chove dojníc a najnovších vedeckých poznatkoch o manažmente tranzitného obdobia dojníc.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!

Tepelný stres u dojníc môže viesť k aktivácii systémovej imunity. Je mylné myslieť si, že tepelný stres dojníc sa vyskytuje len v suchých alebo tropických oblastiach sveta. Dojnice v oblastiach s miernejším podnebím môžu tiež zažívať tepelný stres počas najteplejších a najvlhších období roka. Tepelný stres môže mať niekoľko dôsledkov, ktoré spôsobujú značné straty produkcie.

Ďalšie informácie nájdete v našom centre sťahovania...

PREJSŤ DO CENTRA SŤAHOVANIA

Najnovšie aktuality na platforme HealthyLife...