HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný v chov dojníc

Zvýšenie produkcie mlieka na deň života k dosiahnutiu udržateľnejšieho chovu dojníc

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zvýšenie produkcie mlieka na deň života, aby chov dojníc sa stal udržateľnejším

Zvýšte efektivitu kŕmenia dojníc na zvýšenie výnosov nad náklady na krmivo

Globálna ľudská populácia neustále rastie a väčšina ornej pôdy vhodnej na hospodárenie je už využitá. Aby bol chov dojníc viac udržateľný, odhaduje sa, že do roku 2050 by sa mala produkcia potravín zdvojnásobiť, pričom sa zníži jej dopad na životné prostredie o 50 %26.

Trvalo udržateľný chov dojníc prináša mnoho výziev:

  • Dopad na životné prostredie a používanie prírodných zdrojov by malo byť limitované na absolútne minimum.
  • Musí byť zaručená starostlivosť o zdravie a welfare zvierat v mliekarenskom priemysle.
  • Udržateľné hospodárenie by malo zabezpečiť pre chovateľov dnešnej a budúcej generácie zdravý príjem.

Pre mliekarenský priemysel je jedinou cestou zvládnuť tieto 3 výzvy:

Efektívnejšie využitie existujúcich zdrojov na zvýšenie produkcie mlieka na deň života.

Zvyšovanie produkcie mlieka na deň života pomôže znížiť ekologickú stopu, zaručí zdravie a welfare zvierat a zlepší finančnú výkonnosť chovateľa.

Trvalo udržatel'ná produkcia mlieka z pohl'adu veterinára

Trvalo udržateľná produkcia mlieka začína metabolickým programovaním teliat počas ranej fázy odchovu. Nasledujúce 2 fázy produkčného cyklu, ktoré majú významný vplyv, sú obdobie státia na sucho a prechod na laktáciu. Akonáhle sú zvieratá viac ako 30 dní v laktácii, jediným faktorom, ktorý vie výrazne ovplyvniť produkciu mlieka je kvalita objemových krmív.

Zníženie ekologickej stopy v chove dojníc

Produkcia mlieka na deň života je kľúčom na zníženie ekologickej stopy

Výskumy realizované inštitúciou ILVO v Belgicku19 dokázali, že vplyv mliečnej farmy na životné prostredie a využívanie prírodných zdrojov sa zníži, pokiaľ sa zníži počet mladých zvierat. Ak vek pri prvom otelení a nutná brakácia sa zníži, stavy mladého dobytka na farme môžu byť redukované a môže byť držaných viac kráv produkujúcich mlieko.

Množstvo energie na kravu potrebná na záchov je fixná a nezávisí od úrovne produkcie. Preto, ak sa zvýši produkcia na kravu, bude potrebných menej krmív na kg vyprodukovaného mlieka.

Zvyšovaním produkcie mlieka na deň života sa teda zníži ekologická stopa mliečnej farmy.

Zlepšenie zdravotného stavu a welfare dojníc

Zvýšenie odolnosti dojníc

Spracovatelia a konzumenti mlieka prejavujú rastúci záujem o zdravotný stav a welfare dojníc. Mnoho zdravotných problémov zistených u moderných dojných kráv sú vo vzťahu so sub-optimálnym prechodom na laktáciu7,27,28. Metabolické poruchy, krívanie a mastitídy, často sa vyskytujúce v období tesne po otelení, majú silný negatívny účinok na produktivitu a welfare zvierat.

Program HealthyLife Vám pomôže zlepšiť zdravotný stav a welfare dojníc, čoho následkom bude hladký prechod na laktáciu.

Zabezpečenie slušných výnosov pre dnešné a budúce generácie chovateľov

Zvýšenie efektivity kŕmenia

Finančná výnosnosť chovu dojníc je pod neustálym tlakom. Chov dojníc je udržateľné len ak chovatelia môžu zarábať na živobytie, a to teraz aj v budúcnosti. Jedným z najdôležitejších finančných ukazovateľov na mliečnej farme je výnos oproti nákladom na krmivá. Aby sa tento parameter zlepšil, mala by sa zvýšiť efektivita kŕmenia.

Program HealthyLife Vám pomôže zvýšiť efektivitu kŕmenia

Vypočítajte Váš zisk!
Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulátoru

Vypočítajte si svoj zisk!
Zistite ako bude mať trvalo udržateľný chov dojníc za následok vyššiu ziskovosť Vašej farmy.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo sa vytvára aj zdravý príjem.

Vypočítajte si svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomáhajú zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulačke

Tvorba udržateľnejšej mliečnej produkcie zvýšením produkcie mlieka na deň života

Na dosiahnutie produkcie mlieka na deň života na úrovni najmenej 20 kg mlieka za deň je potrebné dosiahnuť nasledujúce ciele19,21,22,23,24,25.

Prvotelky dosahujú na vrchole laktácie 70 - 73 % z vrcholnej produkcie celého stáda

zistiť viac

Kravy dosahujú vrchol laktácie medzi 50 - 70 dňom po otelení

zistiť viac

Miera brakácie prvoteliek je nižšia ako 15 %

zistiť viac

Miera nutnej brakácie v stáde počas prvých 100 dní laktácie je menej než 5 %

zistiť viac

Najnovšie aktuality v udržateľnom chove dojníc...