HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Jednoduché zlepšenie manažmentu tranzitného obdobia nebude vždy dostatočné na to, aby bola farma zisková

HealthyLife
Program pre udržateľný chov dojníc

Jednoduché zlepšenie manažmentu tranzitného obdobia nebude vždy postačujúce na to aby bola farma zisková.

Manažment prechodu má veľký vplyv na produkciu mlieka na deň života, je však potrebné viac.

Množstvo mlieka, ktoré krava vyprodukuje za deň života, inak známe ako produkcia mlieka na deň života (LDY), je najčastejšie používaným parametrom na meranie úžitkovosti mliečnych fariem1,2. Vo väčšine krajín začína byť farma rentabilná, ak je LDY nad 15 kg mlieka/kravu/deň86.

Manažment prechodu má na LDY veľký vplyv, ale iba zlepšenie manažmentu prechodu nebude vždy dostatočné na to, aby bola farma zisková.

Vypočítajte Váš zisk!
Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulátoru

Vypočítajte si svoj zisk!
Zistite ako bude mať trvalo udržateľný chov dojníc za následok vyššiu ziskovosť Vašej farmy.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo sa vytvára aj zdravý príjem.

Vypočítajte si svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomáhajú zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulačke

Prvých 30 - 60 dní laktácie je najkritickejších pre mliekovú úžitkovosť

Ako prvé, dobrý manažment prechodu by nemal byť zameraný iba na zvýšenie množstva vyprodukovaného mlieka. Opatrenia na zlepšenie činnosti a fermentácie bachora by mali viesť k maximálnemu množstvu vyprodukovaného mliečneho tuku, zatiaľ čo opatrenia na zvýšenie prívodu energie do vemena by mali viesť k maximálnemu množstvu vyprodukovaných mliečnych bielkovín.

Najkritickejšou fázou pre obe vyššie uvedené parametre je prvých 30-60 dní laktácie. Výživa, manažment kŕmenia, manažment ustajnenia, starostlivosť o zdravie a správne používanie kŕmnych doplnkov v období pred a bezprostredne po otelení by mali zaistiť produkciu optimálneho množstva energeticky korigovaného mlieka.

Maximalizácia chutnosti siláže, pričom sa zabráni strate nutričnej hodnoty

Po 30 - 60 dňoch laktácie je najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim úžitkovosť dojníc kvalita objemových krmív. V prípade trávnej siláže, senáže alebo kukuričnej siláže môže byť kvalita ovplyvnená pri zbere, ale aj pri kŕmení, počas prípravy TMR.

Zaručenie kvality mlieka v súlade s neustále sa zvyšujúcimi normami

Kvalita mlieka je čoraz viac dôležitá. Počet somatických buniek je tradične bežným parametrom kvality, ktorý môže mať potenciálne negatívny vplyv na cenu mlieka, pokiaľ je príliš vysoký.

V poslednej dobe je problémom potenciálna prítomnosť aflatoxínov. Nesprávne konzervovanie siláže môže mať za následok vystavenie dojníc mykotoxínom. Niektoré z týchto mykotoxínov po ich prijatí krmivom spôsobujú u kráv problémy. Kravy sú však relatívne odolné voči účinkom aflatoxínov. Vystavenie ľudí aflatoxínom naopak môže spôsobiť zdravotné problémy. EÚ má prísnejšie predpisy ako USA, pokiaľ ide o prípustné koncentrácie aflatoxínov v mlieku na ľudskú spotrebu. Podľa právnych predpisov EÚ musí byť hladina aflatoxínov v mlieku nižšia ako 50 ng/kg, zatiaľ čo 500 ng/kg je pre orgány USA prijateľné84.

Nakoniec, obavy z možnej korelácie medzi paratuberkulózou u dojníc a Crohnovou chorobou u ľudí viedli k zvýšeným obavám z kontaminácie mlieka Mycobacterium paratuberculosis (MAP)85.